Brukervilkår

Vilkår for bruk sist oppdatert: 2018-05-21

1. Innledning

Disse bruksvilkårene gjelder for kunder som bruker FirstVet-tjenesten, www.firstvet.com eller appen FirstVet (heretter kalt "Nettstedet"), som tilbys av FirstVet, organisasjonsnummer 922 244 243 ("FirstVet"). Ved å registrere en konto for å bruke tjenestene på Nettstedet, inngår du som kunde en bindende avtale med FirstVet.

Nettstedet er en internettbasert e-veterinær tjeneste som tilbyr tjenester via Nettstedet for kunder som registrerer seg som kontoinnehavere. Gjennom Nettstedet kan du gjøre en avtale med en autorisert veterinær eller etolog (samlet omtalt som "Veterinær") for å få time til dyrehelsehjelp i form av et videomøte, og få informasjon om ulike atferder, dyresykdommer og dets symptomer. Du kan selv før videomøtet begynner sende inn en skriftlig beskrivelse av dyrets symptomer eller sende en videokobling på din individuelle konto. Når videomøtet starter, får du muligheten til å beskrive dyrets sykdomstilstand og / eller oppførsel for Veterinæren som deretter kan foreslå behandlingsmuligheter.

FirstVet er ikke selv et dyrehelseforetak som tilbyr dyrehelsehjelp, men formidler kun råd og veiledning fra Veterinæren til deg. FirstVet påtar seg intet ansvar for undersøkelsene eller andre medisinske tjenester som utføres innenfor rammen av et møte.

I forbindelse med registrering av en konto må du godta disse bruksvilkårene i samsvar med gjeldende instruksjoner på Nettstedet. Etter at du har registrert en konto på Nettstedet, har du med dette avtalt å overholde disse vilkårene for bruk.

Du er ansvarlig for at informasjonen som er oppgitt når du registrerer kontoen din er korrekt, og du er ansvarlig for at informasjonen oppdateres og er korrekt. Du må oppgi e-postadressen og telefonnummeret som du ønsker at FirstVet fra tid til annen skal kunne kontakte deg på.

Disse vilkårene for bruk, samt eventuelle andre instruksjoner og opplysninger om tjenesten, er tilgjengelige på Nettstedet.

2. Endring av vilkårene

Fra tid til annen kan FirstVet, etter eget valg, gjøre endringer i funksjonen til Nettstedet. Det kan for eksempel gjelde layout, innhold eller funksjonalitet, og kan bety at disse bruksvilkårene påvirkes. Slike endringer vil bli kommunisert via Nettstedet og / eller e-post. Til enhver tid kan bruksvilkårene hentes på Nettstedet. Dersom endringer utført av FirstVet på Nettstedet eller i vilkårene for bruk medfører en stor ulempe for deg, har du rett til å be om at FirstVet avregistrerer kontoen din, hvor du samtidig har krav på tilbakebetaling av et eventuelt forhåndsbetalt beløp for et reservert videomøte som ennå ikke er benyttet.

3. Generell informasjon om kontoen og nettstedet

For å kunne bruke tjenestene via Nettstedet må du være 18 år eller eldre.

Ved å registrere en konto på Nettstedet, bekrefter og aksepterer du at kontaktinformasjonen din kan brukes av FirstVet for å kontakte deg via e-post og sende informasjon og tilbud. Du har rett til å avregistrere deg selv spesifikt for denne kommunikasjonen, der FirstVet umiddelbart må avregistrere kontoen din.

Bare du kan bruke din konto, og du kan ikke oppgi eller tildele kontoen din til noen andre. Du er ansvarlig for alle handlinger som er utført ved bruk av kontoen din. FirstVet er ikke ansvarlig for misbruk av kontoen din av utenforstående eller for konsekvenser og mulige skader og tap som følge av dette.

Du er ansvarlig for at din konto blir brukt i samsvar med disse vilkår for bruk, andre vilkår og betingelser som angitt på Nettstedet og den til enhver tid gjeldende rett. Hvis du publiserer informasjon på Nettstedet er du eneansvarlig for innholdet i det.

FirstVet er ikke ansvarlig for dyrehelsehjelp, informasjon eller råd som Veterinæren gir deg i videomøte eller skriftlig via Nettstedet. Nettstedet og dets tjenester er et tillegg til tradisjonell veterinærtjenester. Råd fra Veterinæren via Nettstedet bør ikke brukes i stedet for en veterinær eller etologs vurdering, diagnose eller behandling for noen sykdom.

4. Tilgjengelighet

FirstVet vil gjøre en rimelig innsats for å sikre at Nettstedet er mulig å bruke. FirstVets mål er at du skal bruke kontoen din og bestille et møte med Veterinær hele døgnet. På grunn av tekniske komplikasjoner eller på grunn av planlagt vedlikehold av Nettstedet, kan det imidlertid være utilgjengelig i noen tilfeller.

5. Ansvar og begrensninger

Nettstedet og tjenestene som tilbys gjennom det, leveres i den stand det er ("as is") og gjøres tilgjengelig uten noen form for garantier. FirstVet er kun ansvarlig for driften av Nettstedet som omfatter levering av videomøter mellom deg og Veterinæren, samt relaterte tjenester, for eksempel lagring av informasjon og annen informasjon som tilbys på Nettstedet av FirstVet. FirstVet er ikke ansvarlig for dyrehelsehjelp, informasjon eller råd som Veterinæren gir deg i videomøte eller skriftlig via Nettstedet. FirstVet er ikke ansvarlig for feilbehandling av et enkelt tilfelle, ansvaret for behandling er mellom Veterinæren og deg. FirstVet er ikke ansvarlig for innholdet på nettsteder knyttet til eller fra Nettstedet.

FirstVets ansvar er under alle omstendigheter begrenset til ansvar for påvist, direkte skade og til maksimalt NOK 10.000. FirstVet dekker ikke følgeskader, tap av fortjeneste, mangel på forventede besparelser og / eller andre indirekte skader.

FirstVet er ikke et apotek, og formidler som selskap ikke legemidler, verken på resept eller reseptfritt. Tilbud av apotekrelaterte varer og legemidler er gitt av FirstVets samarbeidspartnere.

Hvis du har et problem med eller er misfornøyd med Nettstedet og tjenestene som tilbys der, kan du kontakte support@firstvet.com og / eller velge å slutte å bruke Nettstedet. Hvis du mener at Veterinæren har gjort en feilbehandling, bør du henvende deg til Mattilsynet eller Den norske veterinærforeningen, avhengig av hva saken gjelder. Du kan lese mer om dette på Mattilsynets nettsider og Den norske veterinærforeningens nettsider.

6. Immaterielle rettigheter mv.

Eierskap, opphavsrett og alle andre rettigheter til FirstVet varemerket, firmaet og Nettstedet, samt alt underliggende software og alle dokumenter som er brukt og / eller levert av FirstVet på Nettstedet, for eksempel, men ikke begrenset til disse vilkårene, tilhører ene og alene FirstVet (eller, hvis det er aktuelt, FirstVets lisensgiver). FirstVet forbeholder seg derfor eneretten til å bruke ovenstående materiale. Eventuell kopiering, modifisering, overføring og / eller annen bruk av FirstVets materiale som ikke er uttrykkelig tillatt etter disse vilkårene for bruk eller Nettstedets instruksjoner fra tid til annen, er forbudt. Du bekrefter og godtar at uautorisert bruk av FirstVets immaterielle rettigheter, i tillegg til brudd på bruksvilkårene, kan være kriminelt. FirstVet forbeholder seg retten til å foreta rettslige skritt i tilfelle slik uautorisert bruk av FirstVets immaterielle rettigheter forekommer.

Eierskap og opphavsrett til bilder og videomateriell levert av deg tilhører deg. Imidlertid har FirstVet og Veterinæren rett til å bruke slike bilder og videomateriell for å kunne tilby tjenester til deg. Dette innebærer blant annet at FirstVet og / eller Veterinæren har rett til å lagre og kopiere, samt gi slike bilder og videomateriell til en annen dyrehelsepersonell eller pleier, for eksempel ved henvisninger. FirstVet bruker ikke bilder og videomateriell levert av deg til noe annet formål enn for å yte tjenester til deg. FirstVet forbeholder seg retten til å ta opptak av videomøtene for kvalitets- og utdanningsformål.

7. Uautorisert bruk og informasjon

FirstVet kan når som helst, uten varsel og ansvar for eventuelle konsekvenser, foreta tiltak mot uautorisert bruk av kontoer og Nettstedet ved å avslutte kontoen din, fjerne informasjon fra Nettstedet eller foreta andre tiltak for å beskytte Nettstedets omdømme og pålitelighet.

Hvis du har overtrådt disse bruksvilkårene eller gjeldende rett, eller har brukt Nettstedet på ulovlig eller uautorisert måte, er du erstatningsansvarlig og må holde FirstVet skadesløs for alle skader som dette påfører FirstVet.

8. Kansellering av videomøte

Inntil 60 minutter før et planlagt videomøte finner sted, kan du uten kostnad kansellere videomøtet. Du har da rett til tilbakebetaling av beløpet som allerede er betalt for videomøtet. På grunn av tekniske løsninger kan det ta opptil 14 dager før du mottar tilbakebetalingen.

Du har ikke krav på tilbakebetaling av beløpet som allerede er betalt for drop-in videomøte som blir kansellert eller et planlagt videomøte som kanselleres senere enn 60 minutter før videomøtet finner sted.

9. Avslutning av konto

Vilkår for bruk gjelder så lenge du har en konto registrert hos FirstVet. Hvis du ikke lenger vil være bundet av vilkårene for bruk, må du avslutte kontoen din. Hvis du avslutter kontoen din, skal FirstVet straks fjerne all informasjon som er gitt og lagret om deg, med unntak av opplysninger som FirstVet har en rettslig forpliktelse til å lagre. Hvis du bryter disse vilkårene for bruk eller andre retningslinjer, har FirstVet rett til å avslutte kontoen din umiddelbart. Informasjon om deg som har blitt lagret skal også fjernes umiddelbart. Du har ikke rett til å gjenåpne eller registrere en ny konto uten spesiell tillatelse fra FirstVet hvis kontoen din er avsluttet i samsvar med dette avsnittet.

10. Priser og betaling

Priser og gebyrer for videomøter med Veterinæren via Nettstedet, og alle andre gjeldende priser er oppgitt på Nettstedet.

Betaling for videomøte via Nettstedet skjer innen møtet starter. Du kan ikke starte et videomøte med Veterinæren før du har betalt.

11. Behandling av personopplysninger

Du samtykker i at FirstVet behandler personopplysninger om deg i forbindelse med registrering av en konto, som vist nedenfor. Slike Personopplysninger er f.eks. informasjon om navn, personnummer, adresse, mobilnummer, e-postadresse og IP-adresse og personlig informasjon som er gitt i forbindelse med møter mellom deg og Veterinæren. Slike personopplysninger behandles for at FirstVet skal kunne gi deg tjenestene via Nettstedet som du har valgt å bruke ved opprettelsen av en konto. Personopplysninger kan også brukes av FirstVet som grunnlag for administrering av dine forpliktelser, analyser i virksomheten, utvikling av produkter og direkte markedsføring via ulike medier, for eksempel e-post. Personopplysninger kan sendes til Veterinæren eller ditt spesifiserte forsikringsselskap for spesifiserte formål.

FirstVet er behandlingsansvarlig for personopplysninger som du oppgir på kontoen din, og du kan når som helst henvende deg til FirstVet for å få informasjon om hvilke Personopplysninger som er behandlet, for å rette feil informasjon, skriftlig be om at dataene ikke må brukes til direkte markedsføring og for å instruere FirstVet om å slutte å behandle Personopplysninger i fremtiden.

FirstVet er databehandler for personopplysningene fra Veterinæren og vedkommendes konto, samt informasjon fra videomøtene, og FirstVet forplikter seg til å behandle personopplysninger for de berørte personene i samsvar med gjeldende lov og Veterinærens instruksjoner, og å ta de tekniske og organisatoriske tiltakene som er avtalt for å beskytte opplysningene fra uautorisert tilgang, ødeleggelse og endring.

12. Lovvalg og Tvister

Disse vilkårene er underlagt norsk rett, og tvister mellom partene skal avgjøres av norske domstoler med Oslo tingretts som verneting.

13. Kontakt oss

Ønsker å komme i kontakt med FirstVet, kan du sende en e-post til vår kundeservice på support@firstvet.com eller ringe på telefonnummer +46 10 206 70 66 (kl.09:00 - 17:00 på hverdager med unntak av svenske helligdager). Kontaktinformasjon kan også bli funnet på Nettstedet.