1. Introduktion

Dessa användarvillkor gäller för kunder som använder tjänster som tillhandahålls av FirstVet AB, org.nr 559047-9894 (vi, oss eller FirstVet): webbplatsen www.firstvet.com, www.shop.firstvet.com, mobilapplikationsprogramvaran FirstVet och eventuella data, uppdateringar och dokumentation relaterade till den (tillsammans kallad Webbplatsen) och den tjänst du ansluter till via Webbplatsen och innehållet och tjänsterna som tillhandahålls via den (Tjänsten).

Genom att registrera ett konto hos oss eller använda Webbplatsen, accepterar och godkänner du dessa villkor som är bindande. Om du inte accepterar och godkänner dessa villkor ska du inte registrera ett konto hos oss. De sätt på vilka du kan använda Webbplatsen kan också påverkas av reglerna och policyerna för den relevanta appbutiken där du laddade ner Webbplatsen.

Du är ansvarig för riktigheten i den information som lämnas när du registrerar ditt konto och för att säkerställa att dina registrerade kontouppgifter hålls uppdaterade (inklusive men inte begränsade till dina kontakt- och faktureringsuppgifter). Uppgifterna ska innehålla den e-postadress och det telefonnummer som vi kan använda för att kontakta dig.

Dessa villkor och andra instruktioner och information om Tjänsten finns också på Webbplatsen.

2. Tjänsten

Tjänsten består av

  1. en internetbaserad e-veterinärtjänst (Veterinärtjänsten);
  2. E-handel; och
  3. Apotek.

Veterinärtjänsten är en internetbaserad e-veterinärtjänst för registrerade användare där du kan boka ett möte via chatt, röst- eller videosamtal (Möte) med en legitimerad veterinär, djursjukskötare, foderrådgivare, beteenderådgivare eller annan kvalificerad person beroende på vad ditt ärende gäller (nedan benämnt Veterinär) och få information om ditt husdjurs beteende, sjukdomar och/eller symtom. Före Mötet kan du ge en skriftlig beskrivning av husdjurets beteende, sjukdomar och/eller symtom samt ladda upp bilder och/eller video. När Mötet börjar kommer du också att kunna beskriva ditt husdjurs sjukdomstillstånd och/eller beteende för Veterinären, som då kan föreslå behandlingsåtgärder. Via Veterinärtjänsten kan du också få allmän rådgivning, såväl allmänna skötselråd och tips som mer detaljerad rådgivning, samt rådgivning kring fästingskydd, där registrerade användare får råd kring och recept på fästingmedel för sin hund eller katt. Vissa av våra partners erbjuder deras försäkringstagare proaktiv rådgivning från oss med årliga undersökningar med förebyggande vård, råd och vägledning för att minska risken för allvarligare hälsoproblem. Detta kan levereras via automatiserade svar, till exempel i form av mallråd, länkar till våra artiklar eller produktrekommendationer, baserat på den information du tillhandahåller.

FirstVet är ingen vårdgivare eftersom vi inte kan utföra en fysisk undersökning av ditt husdjur, utan förmedlar endast de råd och behandlingsåtgärder som ges av Veterinären till dig. FirstVet bär inte något som helst ansvar för de undersökningar eller andra medicinska tjänster som utförs inom ramen för ett Möte.

Observera att Webbplatsen och Veterinärtjänsten inte ersätter traditionell veterinärvård, utan är ett komplement till veterinärvård på fysisk klinik. Detta innebär att baserat på den information du har angett och de symtom du har beskrivit ger Veterinären råd om vad de rekommenderar som nästa steget för ditt husdjurs vård. Utan att ha genomfört en fysisk undersökning kan ingen veterinär ge en slutgiltig diagnos. Om du känner att ditt husdjur försämras, om ytterligare symptom eller liknande uppstår, eller om ny relevant information kommer fram, vänligen boka ett nytt Möte i Veterinärtjänsten, eller kontakta en fysisk veterinär.

Vi delar endast journaler via remisser till fysiska kliniker, vilket framgår i journalen. Vi kan även dela journaler till ditt försäkringsbolag för att stämma av att du har täckning av din försäkring eller annars om försäkringsbolaget begär det.

Utöver Veterinärtjänsten tillhandahåller FirstVet även e-handel på Webbplatsen för att erbjuda försäljning av relevanta produkter samt apotek. För e-handelskunder och apotekskunder gäller ytterligare villkor som finns på vår e-handel webbplats.

3. Ändringar i Tjänsten eller dessa användarvillkor

Från tid till annan kan vi automatiskt uppdatera webbplatsen och ändra Tjänsten för att förbättra prestanda, funktionalitet, återspegla ändringar i operativsystemet eller åtgärda säkerhetsproblem. Alternativt kan vi be dig att uppdatera Webbplatsen av dessa skäl. Om du väljer att inte installera sådana uppdateringar, eller om du väljer bort automatiska uppdateringar, kommer du eventuellt inte kunna fortsätta använda Webbplatsen och Tjänsterna.

Vi kan behöva ändra dessa villkor för att återspegla uppdateringar som beskrivs ovan, lagändringar, ändringar i marknadsstandard eller för att hantera ytterligare funktioner som vi introducerar. Vi kommer att ge dig information om alla väsentliga eller betydande förändringar genom att skicka dig ett meddelande på Webbplatsen, ett e-postmeddelande med information om ändringen eller meddela dig om en ändring när du nästa gång startar Webbplatsen. Om du inte accepterar de meddelade ändringarna får du inte fortsätta använda Webbplatsen och Tjänsten. Genom att fortsätta använda Webbplatsen eller Tjänsten godkänner du att vara bunden av de ändrade villkoren.

Om dessa villkor, Webbplatsen och/eller Tjänsterna väsentligen ändras till din nackdel har du rätt att kräva att FirstVet avregistrerar ditt konto, varigenom du har rätt till återbetalning för eventuellt förutbetalt belopp avseende alla Tjänster du har betalat för men inte utnyttjat.

4. Allmänt avseende konton och Webbplatsen

Du måste vara 18 år eller äldre för att acceptera dessa villkor och använda Webbplatsen.

Vi ger dig personligen rätt att använda Webbplatsen och Tjänsten enligt dessa villkor. Du får inte överföra Webbplatsen till någon annan och du får inte tillåta andra att använda ditt registrerade konto. Det innebär att du är ansvarig för alla åtgärder som vidtas med ditt registrerade konto. Du är också ansvarig för att hålla din kontoinloggning och lösenordsuppgifter konfidentiella. FirstVet ansvarar inte för tredje parts användning av ditt konto eller för konsekvenserna och eventuella skador därav.

Du ansvarar för all information som du laddar upp till Webbplatsen eller tillhandahåller under nyttjandet av Tjänsten. Om du laddar ned eller streamar Webbplatsen till en telefon eller annan enhet som inte ägs av dig måste du ha ägarens tillstånd att göra det. Du kommer att vara ansvarig för att följa dessa villkor, oavsett om du äger telefonen eller någon annan enhet eller inte.

Du får inte använda Webbplatsen eller någon tjänst på något olagligt sätt, för något olagligt syfte eller på något sätt som är oförenligt med dessa villkor, eller agera bedrägligt eller skadligt, eller använda Webbplatsen eller någon tjänst på ett sätt som kan skada, inaktivera, överbelasta, försämra eller äventyra våra system eller säkerhet eller störa andra användare.

Vi kan överföra våra rättigheter och skyldigheter enligt dessa villkor till en annan organisation. Vi kommer alltid att meddela dig skriftligen om detta händer. Du får endast överföra dina rättigheter eller dina skyldigheter enligt dessa villkor till en annan person om vi samtycker skriftligen.

5. Tillgänglighet

Vi strävar efter att se till att Webbplatsen alltid är möjlig att använda men tekniska problem eller underhåll av Webbplatsen från tid till annan kan begränsa åtkomsten till Webbplatsen och/eller ditt konto. Vi strävar efter att meddela dig i förväg om sådana problem.

6. Ansvar och begränsningar

Webbplatsen och Tjänsten tillhandahålls i befintligt skick och som tillgänglig och vi lämnar inga utfästelser eller garantier, varken uttryckliga eller underförstådda, av något slag. FirstVet är endast ansvariga för driften av Webbplatsen som innefattande tillhandahållande av Möte mellan dig och Veterinären och vi är inte ansvariga för Veterinärens vård, information eller rekommendation, vare sig de tillhandahålls under Möte eller skriftligen via Webbplatsen. FirstVet ansvarar inte för felbehandling i ett enskilt ärende, ansvaret för behandling föreligger mellan Veterinär och dig. Om du anser att Veterinären har gjort en felbehandling, ska du vända dig till ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård vilken är den myndighet i Sverige som prövar frågor om disciplinansvar för djurhälsopersonal.

Ingen utfästelse eller garanti, uttrycklig eller underförstådd, eller någon annan försäkran görs avseende riktigheten, tillförlitligheten eller fullständigheten av några automatiserade svar som du kan få via Veterinärtjänsten. FirstVet eller dess Veterinärer ska inte ha något ansvar för sådana svar och allt ansvar är härmed uttryckligen uteslutet och begränsat i den utsträckning som tillåts enligt lag.

Webbplatsen och Tjänsterna har inte utvecklats för att uppfylla dina individuella krav och är avsedd för privat bruk. Kontrollera att Webbplatsens och Tjänstens funktioner (enligt beskrivningen på appbutikens webbplats och annan relevant dokumentation) uppfyller dina förväntningar och krav. Om du använder Webbplatsen för något kommersiellt syfte, affärs- eller återförsäljningsändamål har vi inget ansvar gentemot dig för förlust av vinst, förlust av affärer, avbrott i verksamheten eller förlust av affärsmöjlighet.

Webbplatsen kräver att vissa operativsystem versioner används på olika enheter som meddelas på Webbplatsen eller där du laddar ner appen. Vi är inte ansvariga för skador på din egendom eller för skador som du kunde ha undvikit genom att följa våra råd för att tillämpa en uppdatering som erbjuds dig gratis eller för skador som orsakats av att du inte korrekt följde installationsanvisningarna eller att ha de minimikrav som vi har rekommenderat.

All information och allt material som finns tillgängligt på Webbplatsen är - om inget annat uttryckligen anges - endast avsedd för allmänna informations ändamål och utgör inte råd eller rekommendationer. Informationen kan vare icke-uttömmande eller inaktuell och även föremål för typografiska fel eller tekniska felaktigheter. Du måste själv utvärdera lämpligheten av att använda informationen på Webbplatsen.

Webbplatsen eller någon tjänst kan innehålla länkar till andra oberoende webbplatser som inte tillhandahålls av oss. Sådana oberoende webbplatser är inte under vår kontroll, och vi är inte ansvariga för och har inte kontrollerat och godkänt deras innehåll eller deras integritetspolicy (om sådana finns). Du måste göra din egen bedömning om du ska använda sådana oberoende webbplatser, inklusive om du ska köpa några produkter eller tjänster som erbjuds av dem.

Om vi inte följer dessa villkor är vi endast ansvariga för direkt förlust eller skada du lider som är ett förutsebart resultat av att vi bryter mot dessa villkor eller att vi inte använder rimlig omsorg och skicklighet. Vi är därför inte ansvariga för indirekta eller följdskador eller skador. FirstVets maximala ansvar under alla omständigheter är begränsat till 10 000 kronor.

Vi utesluter eller begränsar inte på något sätt vårt ansvar gentemot dig där det skulle vara olagligt att göra det. Detta inkluderar ansvar för dödsfall eller personskada som orsakas av vår vårdslöshet eller vårdslöshet av våra anställda, agenter eller underleverantörer eller för bedrägeri.

Vi ansvarar inte för händelser utanför vår kontroll. Om vårt tillhandahållande av Tjänsterna eller supporten för Webbplatsen eller Tjänsterna försenas av en händelse utanför vår kontroll kommer vi att meddela dig så snart som möjligt och vi kommer att vidta åtgärder för att minimera effekten av förseningen. Förutsatt att vi gör detta ansvarar vi inte för förseningar som orsakas av händelsen, men om det finns risk för betydande förseningar kan du kontakta oss för att avsluta ditt konto med oss och få en återbetalning för alla Tjänster du har betalat för men inte erhållit.

7. Immateriella rättigheter

Alla immateriella rättigheter i våra varumärken, Webbplatsen och Tjänsten över hela världen tillhör oss (eller våra licensgivare i förekommande fall) med en ensamrätt. Du har inga immateriella rättigheter i, eller till, Webbplatsen eller Tjänsten annat än rätten att använda dem i enlighet med dessa villkor. FirstVet förbehåller sig därför ensamrätten att använda ovanstående material och rättigheter. All kopiering, ändring, överföring, dekompilering, reverse engineering och/eller annan användning av, eller på annat sätt tillgängliggörande, av FirstVets material eller immateriella rättigheter som inte uttryckligen tillåts enligt dessa villkor eller FirstVets instruktioner från tid till annan är förbjudet. Du bekräftar och samtycker till att all obehörig användning av FirstVets material eller immateriella rättigheter, förutom att vara ett brott mot villkoren, kan vara brottsligt. FirstVet förbehåller sig rätten att vidta rättsliga åtgärder i händelse av sådan obehörig användning av FirstVets immateriella rättigheter.

Alla immateriella rättigheter i de bilder och videomaterial som du laddar upp tillhör dig, men vi och Veterinären har rätt att använda sådana bilder och videomaterial för att tillhandahålla Tjänsterna till dig. Det innebär att FirstVet och/eller Veterinären har rätt att lagra och kopiera dessa, samt kan komma att tillhandahålla bilder och videomaterial till andra vårdgivare (till exempel för att underlätta remiss till fysiska veterinärkliniker) och även till ditt försäkringsbolag. Vi har också rätt att spela in Möte för kvalitet och träning/utbildningsändamål.

8. Obehörig användning av Webbplatsen

FirstVet kan vidta åtgärder mot obehörig användning av konton och Webbplatsen (inklusive missbruk av Tjänsten eller allmänt olämpligt beteende, bedömt i FirstVets fullständiga diskretion), bland annat genom att när som helst och utan förvarning stänga av ditt konto, ta bort information från Webbplatsen eller vidta andra åtgärder för att skydda Webbplatsens renommé och tillförlitlighet, utan ansvar för eventuella konsekvenser.

Om du bryter mot dessa användarvillkor eller tillämplig lag, eller använder Webbplatsen på ett olagligt eller obehörigt sätt, ska du ersätta och hålla FirstVet skadeslöst från alla eventuella skador som FirstVet ådragit sig till följd av detta.

9. Avgifter för Tjänsten och avbokning av Möte

Våra priser och avgifter för ett Möte anges på Webbplatsen och uppdateras då och då. Betalning för Möte via Webbplatsen sker i förtid innan Mötet påbörjas. Du kan inte påbörja Möte innan dess att betalning erlagts.

Fram till och med 60 minuter innan dess att ett inbokat Möte ska äga rum kan du kostnadsfritt avboka Mötet. Du har då rätt till återbetalning av redan betalat belopp för Mötet. På grund av tekniska lösningar kan det ta upp till 14 dagar innan du har fått dina pengar återbetalda.

Du har inte rätt till återbetalning av redan betalat belopp för drop-in Möte som avbokas eller inbokat Möte som avbokas senare än 60 minuter innan dess att Mötet ska äga rum.

10. Avregistrering och avstängning

Dessa villkor är tillämpliga och gäller så länge du har ett registrerat konto hos oss. Om du inte längre vill vara bunden av dessa villkor, eller om du vill sluta använda Webbplatsen och Tjänsten, måste du radera ditt konto och vi kommer skyndsamt att ta bort all lagrad information vi har om dig, förutom information som vi är skyldiga att behålla enligt tillämplig lag.

Om du bryter mot dessa användarvillkor eller andra policys har FirstVet rätt att omedelbart stänga av ditt konto. Information angående dig som lagrats ska även skyndsamt tas bort.

Om ditt konto har stängts av i enlighet med denna punkt får du inte registrera om eller registrera ett nytt konto hos oss utan särskilt tillstånd.

11. Personuppgifter

När du registrerar ett konto hos oss och/eller använder Webbplatsen och/eller Tjänsten kommer vi att använda och behandla dina personuppgifter. Vi använder endast personuppgifter som vi samlar in genom din användning av Webbplatsen och Tjänsten på de sätt som anges i vår integritetspolicy från tid till annan. Genom att skapa ett konto bekräftar du, förutom att acceptera och godkänna dessa villkor, att du har läst och förstått vår integritetspolicy.

Observera att internetöverföringar aldrig är helt privata eller säkra och att alla meddelanden eller information du skickar via webbplatsen och tjänsten kan läsas eller avlyssnas av andra, även om det finns ett särskilt meddelande om att en viss överföring är krypterad.

Genom att använda webbplatsen eller någon av Tjänsterna samtycker du till att vi samlar in och använder teknisk information om de enheter du använder Webbplatsen på och relaterad programvara, hårdvara och kringutrustning för att förbättra våra produkter och tillhandahålla Tjänsten till dig.

12. Tillämplig lag och tvistlösning

Vid tvist mellan parterna ska svensk rätt äga tillämpning och avgöras av allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.

13. Kommunikation

Vill du få kontakt med FirstVet kan du skicka ett mail till vår kundtjänst på support@firstvet.com eller ringa på telefonnummer +46 10 206 70 66 (kl. 08.00 – 17.00, under vardagar med undantag för svenska helgdagar). Kontaktuppgifter går också att finna på Webbplatsen.

Om vi måste kontakta dig kommer vi att göra det via meddelanden via Webbplatsen, via e-post eller telefon med hjälp av de kontaktuppgifter du har lämnat till oss. Vi kan kontakta dig då och då angående olika informations- och kampanjerbjudanden. Om du inte vill att vi ska kontakta dig angående sådan information och erbjudanden kan du meddela oss och vi kommer att sluta med detta med omedelbar verkan.