Integritetspolicy

Senast uppdaterad: 2021-09-30

Integritetspolicy

1. Personuppgiftsansvar och grund för behandling

1.1. Denna integritetspolicy gäller när FirstVet AB (”FirstVet”, ”vi”, ”vår”, ”oss”), organisationsnummer 559047-9894, Strandvägen 47 5TR, 114 56 Stockholm, utför behandling av personuppgifter som avser personer som använder FirstVet tjänster (”du”, ”dig”, ”dina”).

FirstVets behandling av personuppgifter följer den allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679, (”Dataskyddsförordningen”).

1.2. Behandling av personuppgifter vid nyttjande av FirstVet tjänster sker med grund i ett avtal med dig, den registrerade. Behandling sker även för att följa rättsliga förpliktelser enligt lag och myndighetsbeslut.

2. Ändamålen med behandlingen

2.1. FirstVet behandlar dina personuppgifter när detta är nödvändigt för att prestera enligt avtal med dig. FirstVet måste behandla personuppgifter för att kunna leverera de tjänster och produkter som FirstVet erbjuder och du kan därför inte vara kund hos FirstVet utan att vi behandlar dina personuppgifter.

2.2. Dina personuppgifter används bland annat för fakturering, information och leverans av produkter, utförande av tjänster och kontakt med dig som kund. Personuppgifterna används även för att kunna göra ditt djurs journalhandlingar tillgängliga för dig.

2.3. FirstVet behandlar dina personuppgifter på de sätt som krävs för att följa förpliktelser som åvilar FirstVet enligt myndighetsbeslut och lag, såsom exempelvis Lag. (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård och Bokföringslagen (1999:1078).

2.4. FirstVet kommer även att behandla dina personuppgifter för att göra utskick till dig med relevant information om ditt konto och om tjänster vi kan erbjuda, samt annan nyttig information till dig som är djurägare.

3. Personuppgifter som behandlas

3.1. En personuppgift är all information som kan knytas till en levande person. FirstVet samlar in och behandlar olika typer av personuppgifter inom ramen för sin verksamhet, beroende på hur du tar vår tjänst i anspråk och vilket försäkringsbolag du är ansluten till.

3.2. Följande personuppgifter kommer FirstVet att samla in från dig när du använder FirstVet tjänster:

3.3. Om du kontaktar FirstVet kundtjänst för hjälp med ett ärende eller för återbetalning kommer ärendet att kräva att FirstVet behandlar dina personuppgifter. Personuppgifter som behandlas inom ramen för kundtjänst kan exempelvis vara:

3.4. FirstVet kan också samla in vissa personuppgifter från andra källor än dig själv:

4. Mottagare av personuppgifter

4.1. FirstVets tjänst är tekniskt komplicerad och förutsätter att vi samarbetar med och interagerar med andra aktörer och att vi tar hjälp av utvecklare och leverantörer. FirstVet kommer därför att ta hjälp av andra för att behandla dina personuppgifter när det är nödvändigt för att (i) uppfylla avtalet med dig, (ii) efterleva lag, författning eller beslut. Följande typer av mottagare kan bli aktuella:

4.2.

FirstVet behandlar så mycket av sin data som möjligt inom EU/EES. Om data överförs för att behandlas av en leverantör eller underleverantör utanför EU/EES och/eller länder med beslut från EU-kommisionen om adekvat skyddsnivå har mottagaren alltid ingått avtalsvillkor som säkerställer att mottagaren upprätthåller en skyddsnivå jämförbar med EU/EES. FirstVets personuppgiftsbiträden i USA är certifierade enligt samarbetet Privacy Shield.

5. Bevarande av personuppgifter

5.1. Personuppgifter bevaras så länge som är nödvändigt för att uppfylla de ändamål som beskrivits ovan. Det betyder att de flesta personuppgifter om dig kommer att raderas automatiskt efter det att en lagstadgad arkiveringstid har löpt ut eller ditt konto hos FirstVet inaktiverats.

5.2. FirstVet bevarar uppgifter som förekommer i journaler i fem år från det att den sista uppgiften förts in i journalen.

5.3. FirstVet är skyldigt enligt bokföringslagen (1999:1078) att bevara vissa personuppgifter, ex. de som förekommer i fakturor och liknande bokföringsunderlag, i sju år. Personuppgifter som bevaras för bokföringsändamål kommer bara att användas för det syftet.

5.4. Uppgifter om dig som kopplas till ditt användarkonto på FirstVet.com kommer att bevaras så länge ditt konto är öppet. Du kan välja att stänga ned ditt konto och FirstVet kommer då att radera dina uppgifter när de inte behöver bevaras för andra syften, som beskrivits ovan.

6. Gallring av personuppgifter

6.1. Personuppgifter gallras eller avpersonifieras när uppgifterna inte längre behöver bevaras. Med avpersonifieras menas att uppgifterna inte längre kan användas för att identifiera en person.

6.2.

Innan uppgifterna används som underlag för statistik och produktutveckling avpersonifieras de och aggregeras, vilket betyder att de inte längre kan kopplas till dig, vare sig av FirstVet eller av någon annan. Informationen innehåller då inte längre personuppgifter.

6.3. När FirstVet utför en gallring av personuppgifter kan denna inte återkallas/återskapas och när gallringen utförts kan ingen person längre associeras med den information som återstår.

7. Informationssäkerhet

7.1. FirstVet vidtar som personuppgiftsansvarig lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas i enlighet med avsnitt 2 av Dataskyddsförordningen. FirstVet har särskilda interna riktlinjer och processer för att hantera frågor om informationssäkerhet och för att förhindra och upptäcka läckor. Personuppgifter gallras eller avpersonifieras när uppgifterna inte längre behöver bevaras. Med avpersonifieras menas att uppgifterna inte längre kan användas för att identifiera en person.

7.2. Om dina personuppgifter omfattas av en inträffad säkerhetsincident (så kallad ”personuppgiftsincident”) kommer FirstVet att kontakta dig i enlighet med Dataskyddsförordningen.

8. Cookies

8.1. På FirstVet hemsida används cookies. Cookies är små textfiler som lagras på besökarens dator och som gör det möjligt att följa vad besökaren gör på hemsidan.

8.2. Det finns två typer av cookies:

  1. En permanent cookie som ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid.
  2. En sessionscookie som lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en hemsida. Sessionscookies försvinner när du stänger din webbläsare.

8.3. FirstVet använder cookies för att firstvet.com ska fungera, för statistik och i syfte att möjliggöra annonsering. firstvet.com innehåller cookies som noterar ditt besök till hemsidan för att genomföra annonsering på andra hemsidor.

8.4. Ingen identifikationsinformation, som e-post eller namn, sparas om besökare genom cookies.

8.5. Besökaren kan välja att inte acceptera cookies genom att stänga av cookies i sin egen webbläsares säkerhetsinställningar.

8.6. Besökaren kan även ställa in webbläsaren så att han eller hon får en fråga varje gång webbplatsen försöker placera en cookie på besökarens dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information om detta.

8.7. Post- och telestyrelsen, som är tillsynsmyndighet på området, lämnar ytterligare information om cookies på sin webbplats (http://www.pts.se/).

9. Din journal

9.1. FirstVets användare har möjlighet att själva läsa och ta del av sina djurs journalhandlingar. På ditt användarkonto kan du själv logga in, se dina besök och veterinärens slutsatser, diagnoser och eventuella remisser.

10. Dina rättigheter

10.1. Du har rätt att utan kostnad återkalla samtycke till en viss behandling utan att detta påverkar lagligheten av behandlingen innan återkallandet. Du kan exempelvis ha valt att samtycka till att FirstVet kontaktar dig med nyhetsbrev och andra utskick. Du kan då välja att avregistrera dig genom att följa en länk i dessa utskick.

10.2. Du har rätt att begära att behandlingen begränsas till lagring och att invända mot behandlingen.

10.3. Du har även rätt att begära ett registerutdrag, i elektroniskt format eller på papper. FirstVet kommer att sammanställa information om hur dina personuppgifter behandlas och skicka denna till dig, normalt sett inom en månad.

10.4. Du har rätt att begära att FirstVet rättar personuppgifter som du anser är felaktiga och att komma in med kompletterande personuppgifter (i särskilda fall) om du anser att de personuppgifter FirstVet har behandlat har gett en felaktig bild av dig.

10.5. Du har rätten att begära att FirstVet raderar dina personuppgifter. FirstVet kommer då att radera personuppgifter som FirstVet inte måste bevara för att uppfylla rättsliga förpliktelser. FirstVet kommer också att fortsätta behandla personuppgifter i vissa andra fall, bland annat när personuppgifter måste behandlas för att uppfylla ett avtal med dig. FirstVet kommer alltid att bemöta dig och förklara sin syn på vilka personuppgifter som FirstVet har rätt att fortsätta behandla.

10.6. Du har alltid rätten att inge klagomål till tillsynsmyndigheten, Datainspektionen (under namnändring till Integritetsskyddsmyndigheten).

10.7. Om du vill begära ett registerutdrag, återkalla ett samtycke eller rätta/radera en uppgift ber vi dig att vända dig till: info@firstvet.com