Lunginflammation hund

Pexels dominika roseclay 4965842 2 1

Lunginflammation, även kallat pneumoni, innebär att det finns en inflammation i hundens lungvävnad. Detta är ett tillstånd som kan drabba hundar i alla åldrar och det finns många olika orsaker som kan leda till lunginflammation. Vid misstanke om lunginflammation, eller andra besvär från luftvägarna hos hunden, bör veterinär alltid kontaktas.

Är du orolig för ditt djur?

Boka en videokonsultation med en erfaren veterinär inom några minuter.

  • Ingår i de flesta djurförsäkringar
  • Öppet alla dagar - 06.00 - 02.00
  • Råd, behandling eller lokal remiss

Orsak

Lunginflammation kan delas in i olika varianter och typer beroende på grundorsak. Några av de vanligaste varianterna är:

  • Aspirationspneumoni: Kan uppstå när hunden andats in något som orsakar skador i luftvägarna. Det kan exempelvis vara magsyra från magsäcken som andats in vid en kräkning, brandrök vid en eldsvåda eller mat som hamnar i fel strupe.

  • Bakteriell pneumoni: När bakterier tagit sig ner i lungorna och där orsakar en infektion kallas det för bakteriell pneumoni. Bakterier kan nå luftvägarna via inandning eller spridas dit via blodet.

  • Eosinofil pneumoni: En slags överdriven allergisk reaktion där immunförsvaret utlöser en kraftig reaktion med vita blodkroppar (i detta fall eosinofiler).

  • Virusorsakad pneumoni: Kan utlösas på grund av virus, exempelvis kennelhosta.

Symptom

Symtom på lunginflammation kan variera men börjar ofta med trötthet, snabbare andning än vanligt (takypné), feber och lätt hosta. När sjukdomen förvärras ses matvägran, avmagring, kraftigare och ofta rosslig hosta, hög feber, påtagliga svårigheter att andas och sekret från nosen. Om lungorna blir kraftigt inflammerade kan hunden drabbas av syrebrist, vilket kan påverka dess medvetandegrad. I värsta fall kan lungorna och syresättningen svikta helt och hunden kvävas.

Diagnos

Vid en klinisk undersökning lyssnar veterinären på hundens lungor med ett stetoskop. Vid lunginflammation kan man ibland höra biljud vid in- och utandning såsom väsande, skrapande eller bubblande ljud.

För att kunna ställa diagnosen pneumoni behöver man ta blodprov och en lungröntgen. Blodprov kan visa på graden av inflammation men även ge en indikation på vilken typ av pneumoni det rör sig om (eosinofil, bakteriell osv) medan en röntgen kan visa hur utbredd inflammationen är samt visa på andra fynd eller diagnoser.

I vissa fall väljer man att även göra ett lungsköljprov där man spolar ned vätska i lungorna som sedan sugs upp och analyseras. Hunden behöver sövas för denna undersökning.

Behandling

Vilken behandling som är aktuell beror på grundorsaken till pneumonin och hur påverkad hunden är.

I allvarligare fall kan hunden behöva skrivas in på ett djursjukhus för vård. Detta för att man ska kunna tillföra bland annat syrgas och vätska via dropp. Det finns även särskilda kuvöser där hunden kan placeras i, som kan anpassas både när det gäller syrehalt och luftfuktighet. På en vårdavdelning finns även möjligheten att ge läkemedel som antibiotika och antiinflammatoriska preparat direkt in i hundens blod, vilket ger snabbare effekt än om de ges via munnen.

Hostdämpande medicin används med stor försiktighet eller inte alls. Hostan fyller en funktion genom att den hjälper till att avlägsna sekret från luftrören och tar man bort den funktionen kan det istället samlas sekret långt ner i lungorna vilket försvårar läkningen.

Slemlösande preparat kan hjälpa vissa hundar men effekten varierar mellan individer. Luftrörsvidgande, även kallade bronkdilaterande, mediciner kan underlätta andningen avsevärt framförallt vid akut andnöd.

För hundar med lindrigare besvär kan behandling ske hemma. För att underlätta avlägsnande av slem från luftvägarna kan en ökad luftfuktighet hjälpa, hemma kan man åtgärda detta med hjälp av en luftfuktare eller genom att låta hunden sitta med i badrummet när man duschar.

Det krävs ofta uppföljning av behandlingen genom återbesök och ny röntgen för att se om förändringarna i lungorna har gått tillbaka.

Förebyggande

Förebyggande åtgärder beror såklart på grundorsaken till lunginflammationen. Något som är viktigt är dock att vaccinera hunden mot kennelhosta.

När bör man kontakta veterinär?

Om du noterar några av symptomen som är beskrivna här ovan eller om du är orolig för din hund ska du alltid ta kontakt med veterinär. Här kan du boka ett videosamtal hos oss på FirstVet för att få en första bedömning av ditt djur.

Observera att eventuell väntetid hos oss inte får fördröja ett akut veterinärbesök vid misstanke om akut andnöd.


Fler artiklar om hund

Hos oss får du råd, behandling eller remiss genom videosamtal

Är du orolig för ditt djur ska du alltid ta kontakt med en veterinär. Här kan du enkelt boka ett videosamtal med en erfaren veterinär på FirstVet för att snabbt få hjälp med en första bedömning av ditt djur.

Boka tid
  • Ingår i de flesta djurförsäkringar Ingår i de flesta djurförsäkringar
  • Öppet alla dagar 06:00 - 02:00 Öppet alla dagar 06:00 - 02:00
  • Råd, behandling eller remiss Råd, behandling eller remiss