Användarvillkor senast uppdaterad: 2016-12-05

1. Inledning

Dessa användarvillkor gäller för kunder som använder tjänsten FirstVet, www.firstvet.com eller appen FirstVet, (nedan benämnt "Webbplatsen"), som tillhandahålls av FirstVet AB, org.nr 559047-9894 ("FirstVet"). Genom att registrera ett konto för att använda tjänsterna på Webbplatsen ingår du som kund ett bindande avtal med FirstVet.

Webbplatsen är en internetbaserad e-veterinärtjänst som tillhandahåller tjänster via Webbplatsen för kunder som registrerar sig som kontoinnehavare. Genom Webbplatsen kan du boka tid hos en legitimerad veterinär eller etolog (tillsammans ”Veterinär”) för att erhålla en vårdkontakt i form av ett videomöte, samt inhämta information kring olika beteenden, djursjukdomar och dess symptom. Du kan även innan dess att videomötet startar publicera en skriftlig beskrivning av djurets symptom eller skicka en videolänk under ditt individuella konto. När videomötet startar får du möjlighet att beskriva djurets sjukdomstillstånd och/eller beteende för Veterinären som därefter kan föreslå behandlingsåtgärder.

FirstVet är ingen vårdgivare, utan förmedlar endast de råd och den vård som ges av Veterinären till dig. FirstVet bär inte något som helst ansvar för de undersökningar eller andra medicinska tjänster som utförs inom ramen för ett möte.

I samband med att du registrerar ett konto ska du acceptera dessa användarvillkor enligt gällande anvisningar på Webbplatsen. När du har registrerat ett konto på Webbplatsen har du alltså accepterat att följa dessa användarvillkor.

Du ansvarar för att de uppgifter som lämnas vid registreringen av ditt konto är korrekta och du ansvarar för att uppgifterna vid var tid är uppdaterade och aktuella. Du ska uppge den e-postadress och telefonnummer till vilken du önskar att FirstVet från tid till annan ska kunna kontakta dig.

Dessa användarvillkor, samt eventuella andra instruktioner och information kring tjänsten finns tillgängliga på Webbplatsen.

2. Villkorsändring

Från tid till annan kan FirstVet, efter eget fritt val, komma att göra ändringar av funktionen av Webbplatsen. Det kan exempelvis avse layout, innehåll eller funktionalitet och kan innebära att dessa användarvillkor påverkas. Sådana förändringar kommer att meddelas via Webbplatsen och/eller e-post. Vid var tid gällande användarvillkor kan erhållas på Webbplatsen. För det fall FirstVets förändring av Webbplatsen eller användarvillkoren är till väsentlig nackdel för dig har du rätt att begära att FirstVet avregistrerar ditt konto, varvid du har rätt till återbetalning av eventuellt förutbetalt belopp avseende inbokat videomöte som ännu inte nyttjats.

3. Allmänt om konto och Webbplatsen

För att använda tjänsterna via Webbplatsen ska du vara 18 år eller äldre.

Genom att registrera ett konto på Webbplatsen, bekräftar och accepterar du att dina kontaktuppgifter kan användas av FirstVet för att kontakta dig via mail- och notisutskick med information och erbjudanden. Du har rätt att avregistrera dig specifikt för denna kommunikation varvid FirstVet utan dröjsmål ska avregistrera ditt konto.

Endast du får använda ditt konto och du får inte överlåta eller upplåta ditt konto till någon annan. Du ansvarar för varje handling som företas vid användning av ditt konto. FirstVet ansvarar inte för utomståendes missbruk av ditt konto eller för konsekvenser och eventuella skador därav.

Du ansvarar för att ditt konto används i enlighet med dessa användarvillkor, andra villkor som anges på Webbplatsen samt vid var tid gällande rätt. Om du publicerar information på Webbplatsen ansvarar du ensam för innehållet däri.

Webbplatsen och dess tjänster utgör ett komplement till den traditionella veterinärvården. Den rådgivning som Veterinären ger via Webbplatsen ska inte användas i stället för en veterinärs eller etologs bedömning, diagnos eller behandling för någon sjukdom.

4. Tillgänglighet

FirstVet kommer att göra rimliga ansträngningar för att se till att Webbplatsen är möjlig att använda. FirstVets målsättning att du ska kunna besöka ditt konto och boka in möte med Veterinär under hela dygnet. Webbplatsen kan dock på grund av tekniska komplikationer eller på grund av planerat och på Webbplatsen aviserat underhåll vid tillfällen inte vara tillgänglig.

5. Ansvar och begränsningar

Webbplatsen och de tjänster som tillhandahålls via den, tillhandahålls i befintligt skick och som tillgänglig utan några utfästelser eller garantier av något slag. FirstVet ansvarar endast för driften av Webbplatsen infattande tillhandahållande av videomöten mellan dig och Veterinär samt därmed tillhörande tjänster, såsom lagring av information och annan information som tillhandahålls på Webbplatsen av FirstVet. FirstVet ansvarar inte för vård, information eller rekommendation som Veterinären ger dig i videomöte eller i skrift via Webbplatsen. FirstVet ansvarar inte för felbehandling i ett enskilt ärende, ansvaret för behandling föreligger mellan Veterinär och dig. FirstVet ansvarar inte för innehållet på webbplatser som länkats till eller från Webbplatsen.

FirstVets ansvar är under alla omständigheter begränsat till ansvar för styrkt, direkt skada och till ett maximalt belopp motsvarande 10 000 kronor. FirstVet svarar således inte för följdskador, utebliven vinst, utebliven förväntad besparing och/eller andra indirekta skador.

FirstVet är ej ett apotek och förmedlar som bolag självt inga läkemedel, varken receptfria eller receptbelagda. Försörjningen av apoteksrelaterade varor och läkemedel ombesörjs av FirstVets samarbetspartner.

Om du har problem med eller är missnöjd med Webbplatsen och de tjänster som tillhandahålls där kan du vända dig till support@firstvet.com och/eller välja att sluta använda Webbplatsen. Om du anser att Veterinären har gjort en felbehandling, ska du vända dig till ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård vilken är den myndighet i Sverige som prövar frågor om disciplinansvar för djurhälsopersonal.

6. Immateriella rättigheter m.m.

Äganderätt, upphovsrätt och alla övriga rättigheter till FirstVets varumärke, firma, och Webbplatsen samt samtliga dokument som används och/eller tillhandahålls av FirstVet på Webbplatsen, såsom men inte begränsat till dessa användarvillkor, tillhör FirstVet (eller i förekommande fall FirstVets licensgivare) med ensamrätt. FirstVet förbehåller sig således den exklusiva rätten att använda ovanstående material. All kopiering, ändring, överlåtelse och/eller annan användning av FirstVets material som inte uttryckligen tillåts enligt dessa användarvillkor eller FirstVets instruktioner från tid till annan är förbjuden. Du bekräftar och accepterar att otillåten användning av FirstVets immateriella rättigheter kan, utöver att utgöra brott mot användarvillkoren, vara brottsligt. FirstVet förbehåller sig rätten att vidta rättsliga åtgärder vid händelse av sådan otillåten användning av FirstVets immateriella rättigheter.

Äganderätt och upphovsrätt till bilder och videomaterial som tillhandahålls av dig, tillhör dig. FirstVet och Veterinären har dock rätt att använda sådana bilder och videomaterial för att kunna tillhandahålla tjänster till dig. Det innebär bland annat att FirstVet och/eller Veterinären har rätt att lagra och kopiera, samt kan komma att tillhandahålla, sådana bilder och videomaterial till annan vårdgivare vid exempelvis remiss. FirstVet använder inte bilder och videomaterial som tillhandahållits av dig i annat syfte än att tillhandahålla tjänster till dig. FirstVet förbehåller sig rätten att spela in videomöten i kvalitets- och utbildningssyfte.

7. Otillåten användning och information

FirstVet kan komma att vidta åtgärder mot otillåten användning av konton och Webbplatsen, bl.a. genom att när som helst utan förvarning och ansvar för eventuella konsekvenser, stänga av ditt konto, ta bort information från Webbplatsen eller vidta andra åtgärder för att skydda Webbplatsens renommé och tillförlitlighet.

Om du brutit mot dessa användarvillkor eller gällande rätt, eller använt Webbplatsen på olagligt eller otillåtet sätt, är du skyldig att ersätta och hålla FirstVet skadeslöst från all skada som FirstVet orsakas härav.

8. Avbeställning av videomöte

Fram till och med 60 minuter innan dess att ett inbokat videomöte ska äga rum kan du kostnadsfritt avbeställa videomötet. Du har då rätt till återbetalning av redan betalat belopp för videomötet. På grund av tekniska lösningar kan det ta upp till 14 dagar innan du har fått dina pengar återbetalda.

Du har inte rätt till återbetalning av redan betalat belopp för drop-in videomötestider som avbeställs eller inbokat videomöte som avbeställs senare än 60 minuter innan dess att videomötet ska äga rum.

9. Avregistrering och avstängning

Användarvillkoren gäller så länge du har ett konto registrerat hos FirstVet. Om du inte längre vill vara bunden vid användarvillkoren måste du avsluta ditt konto. Avslutar du ditt konto ska FirstVet skyndsamt ta bort all tillhandahållen och lagrad information kring dig med undantag för sådan information som FirstVet enligt lag har en skyldighet att spara. Om du bryter mot dessa användarvillkor eller andra policys har FirstVet rätt att omedelbart stänga av ditt konto. Information angående dig som lagrats ska även skyndsamt tas bort. Du har inte rätt att återregistrera eller registrera nytt konto utan särskilt tillstånd från FirstVet om ditt konto har stängts av i enlighet med denna punkt.

10. Priser och betalning

Priser och avgifter för videomöte med Veterinär via Webbplatsen, och samtliga eventuella övriga tillämpliga priser framgår på Webbplatsen.

Betalning för videomöte via Webbplatsen sker i förtid innan mötet påbörjas. Du kan inte påbörja videomöte med Veterinären innan dess att betalning erlagts.

11. Behandling av personuppgifter

Du samtycker till att FirstVet behandlar personuppgifter, som lämnas av dig i samband med att du registrerar ett konto, på det sätt som framgår nedan. Sådana personuppgifter är t.ex. uppgifter avseende namn, personnummer, adress, mobiltelefonnummer, e-postadress och IP-adress samt personuppgifter som lämnas i samband med möten mellan dig och Veterinären. Sådana personuppgifter behandlas i syfte att FirstVet ska kunna tillhandahålla dig de tjänster via Webbplatsen som du valt att utnyttja vid skapande av konto. Personuppgifterna kan också komma att användas av FirstVet som underlag för administration av dina åtaganden, analyser i verksamheten, utveckling av produkter och direktmarknadsföring via olika medier, så som e-post. Personuppgifter kan för angivna ändamål komma att lämnas ut till Veterinären eller ditt angivna försäkringsbolag.

FirstVet är personuppgiftsansvarigt för personuppgifter som du tillhandahåller på ditt konto, och du kan när som helst vända sig till FirstVet för att få information om vilka personuppgifter som behandlas, för att rätta eventuella felaktiga uppgifter, skriftligen begära att uppgifterna inte får användas för direktmarknadsföringsändamål samt för att instruera FirstVet att sluta att behandla personuppgifterna i framtiden.

FirstVet är personuppgiftsbiträde för de personuppgifter som tillhandahålls från Veterinär och dennes konto samt information från videomöten och FirstVet åtar sig att behandla berörda personers personuppgifter i enlighet med tillämplig lag och Veterinärs instruktioner samt att vidta de tekniska och organisatoriska åtgärder som överenskommits för att skydda de uppgifter som behandlas från obehörig åtkomst, förstörelse och ändring.

12. Tvist

Vid tvist mellan parterna ska svensk rätt äga tillämpning och avgöras av allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.

13. Kontakta oss

Vill du få kontakt med FirstVet kan du skicka ett mail till vår kundtjänst på support@firstvet.com eller ringa på telefonnummer +46 10 206 70 66 (kl. 09.00 – 17.00 under vardagar med undantag för svenska helgdagar). Kontaktuppgifter går också att finna på Webbplatsen.


Integritetspolicy

1.

Personuppgiftsansvar och grund för behandling

1.1.

Denna integritetspolicy gäller när FirstVet AB (”FirstVet”, ”vi”, ”vår”, ”oss”), organisationsnummer 559047-9894, Strandvägen 47 5TR, 114 56 Stockholm, utför behandling av personuppgifter som avser personer som använder FirstVet tjänster (”du”, ”dig”, ”dina”).

FirstVets behandling av personuppgifter följer den allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679, (”Dataskyddsförordningen”).

1.2.

Behandling av personuppgifter vid nyttjande av FirstVet tjänster sker med grund i ett avtal med dig, den registrerade. Behandling sker även för att följa rättsliga förpliktelser enligt lag och myndighetsbeslut.

2.

Ändamålen med behandlingen

2.1.

FirstVet behandlar dina personuppgifter när detta är nödvändigt för att prestera enligt avtal med dig. FirstVet måste behandla personuppgifter för att kunna leverera de tjänster och produkter som FirstVet erbjuder och du kan därför inte vara kund hos FirstVet utan att vi behandlar dina personuppgifter.

2.2.

Dina personuppgifter används bland annat för fakturering, information och leverans av produkter, utförande av tjänster och kontakt med dig som kund. Personuppgifterna används även för att kunna göra ditt djurs journalhandlingar tillgängliga för dig.

2.3.

FirstVet behandlar dina personuppgifter på de sätt som krävs för att följa förpliktelser som åvilar FirstVet enligt myndighetsbeslut och lag, såsom exempelvis Lag. (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård och Bokföringslagen (1999:1078).

2.4.

FirstVet kommer även att behandla dina personuppgifter för att göra utskick till dig med relevant information om ditt konto och om tjänster vi kan erbjuda, samt annan nyttig information till dig som är djurägare.

3.

Personuppgifter som behandlas

3.1.

En personuppgift är all information som kan knytas till en levande person. FirstVet samlar in och behandlar olika typer av personuppgifter inom ramen för sin verksamhet, beroende på hur du tar vår tjänst i anspråk och vilket försäkringsbolag du är ansluten till.

3.2.

Följande personuppgifter kommer FirstVet att samla in från dig när du använder FirstVet tjänster:

 • a) Uppgift om din identitet – förnamn, efternamn, personnummer.
 • b) Dina kontaktuppgifter – adress, e-postadress, telefonnummer.
 • c) Betalningsinformation – information för att genomföra betalningar till FirstVet, eller utställa faktura.
 • d) Information om tjänst – uppgift om vad du köpt eller beställt.
 • e) IT-data– för att du ska kunna kommunicera med FirstVet system måste vi behandla information om den enhet du använder (dvs. din dator, smarta telefon eller liknande), exempelvis enhetens IP-adress.
 • f) Journaldata – uppgifter om dig som är relevanta för diagnosen av ditt djur och som veterinären därför skriver in i djurets journal.
 • g) Bilder– om du laddar upp bilder inför ett veterinärmöte kan inte FirstVet kontrollera vad som finns i bilden. Det kan därför förekomma personuppgifter om dig eller annan i dessa bilder trots att syftet med bilderna är för att möjliggöra diagnos av djuret.
 • h) Video – om du deltar i ett videosamtal med veterinär kommer samtalet att spelas in och lagras i 72 timmar, för att ge veterinären möjlighet att i efterhand kontrollera att journalen får rätt innehåll. FirstVet kan inte styra vad du riktar kameran mot och det kan därför förekomma personuppgifter som inte är relevanta för diagnos av djuret.

3.3.

Om du kontaktar FirstVet kundtjänst för hjälp med ett ärende eller för återbetalning kommer ärendet att kräva att FirstVet behandlar dina personuppgifter. Personuppgifter som behandlas inom ramen för kundtjänst kan exempelvis vara:

 • a) Uppgift om identitet – såsom förnamn, efternamn och personnummer. Om du i skrift också lämnar uppgift om andras identitet kommer FirstVet inte att spara den informationen om det inte krävs för ärendet eller för att utreda bedrägeri eller liknande syfte.
 • b) Ärendebeskrivning – vid din kontakt och beskrivning av supportärendet kan FirstVet inte styra vilka uppgifter du lämnar. Din ärendebeskrivning kan därför omfatta personuppgifter som FirstVet inte har anledning att behandla. Sådana personuppgifter kommer inte FirstVet att spara.
 • c) Återbetalningshantering – om kundtjänstärendet gäller eller leder till återbetalning kommer FirstVet att behöva behandla uppgift om bankkonto för utbetalningen, samt pris och övriga uppgifter om köpet som återbetalningen avser.

3.4.

FirstVet kan också samla in vissa personuppgifter från andra källor än dig själv:

 • a) Försäkringsinformation - uppgifter från ditt försäkringsbolag om, ex., hur många veterinärbesök du har rätt till och om du har rätt till täckning från din försäkring.
 • b) Uppgift om identitet – om du väljer att verifiera ditt konto med Facebook eller Google hämtar FirstVet ditt namn och din e-postadress därifrån.

4.

Mottagare av personuppgifter

4.1.

FirstVets tjänst är tekniskt komplicerad och förutsätter att vi samarbetar med och interagerar med andra aktörer och att vi tar hjälp av utvecklare och leverantörer. FirstVet kommer därför att ta hjälp av andra för att behandla dina personuppgifter när det är nödvändigt för att (i) uppfylla avtalet med dig, (ii) efterleva lag, författning eller beslut. Följande typer av mottagare kan bli aktuella:

 • a) Veterinärkliniker och djursjukhus – FirstVet samarbetar med olika kliniker och djursjukhus. När FirstVet remitterar ditt djur kommer vissa personuppgifter om dig som är djurhållaren och/eller djurägaren att följa med.
 • b) Försäkringsbolag - FirstVet erbjuder en tjänst som är kostnadsfri för de som har djurförsäkring. Det kan vi göra tack vare ett samarbete med de flesta svenska försäkringsbolag som erbjuder djurförsäkringar. FirstVet agerar som personuppgiftsbiträde till försäkringsbolagen när FirstVet stämmer av om du har rätt till täckning av din försäkring eller inte.
 • c) Inhyrda veterinärer – Ibland räcker inte våra egna veterinärer till. FirstVet har därför samarbeten med utvalda veterinärer som hjälper till med att ta möten och ställa diagnoser.
 • d) Verifikationstjänster – FirstVet erbjuder möjligheten att verifiera sig och logga in i vår tjänst med Bank-ID. Tjänsten kräver att personuppgifter delas mellan FirstVet och leverantören av Bank-ID.
 • e) Myndigheter – FirstVet kan behöva lämna ut information till myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du begärt att vi ska göra det. I vissa fall kan FirstVet vara förhindrad enligt lag att berätta för dig att dina personuppgifter begärts ut av myndighet.
 • f) Videotjänst – FirstVet använder sig av en videotjänst levererad av TokBox Inc., som är certifierade enligt integritetssamarbetet Privacy Shield. Videosamtalen med veterinärer sänds över TokBox Inc. servrar i USA. Alla videosamtal raderas automatiskt efter 72 timmar och under bevarandetiden lagras de på en server i Frankfurt.
 • g) Aviseringstjänster – FirstVet använder tjänster för att kommunicera automatiskt till dig, ex. med bekräftelser eller påminnelser. Dessa företag får bara tillgång till din kontaktuppgift och har åtagit sig att inte dela dina personuppgifter utöver vad som är nödvändigt för att genomföra tjänsten.
 • h) Utvecklare och konsulter – FirstVet kan komma att ta hjälp av utvecklare och konsulter från andra företag för att bygga FirstVets IT-infrastruktur och vidareutveckla tjänsten. Sådana utvecklare kan behöva få tillgång till enklare personuppgifter om dig när detta behövs för utveckling eller felsökning. De har då alltid ingått sekretess.

4.2.

FirstVet behandlar så mycket av sin data som möjligt inom EU/EES. Om data överförs för att behandlas av en leverantör eller underleverantör utanför EU/EES och/eller länder med beslut från EU-kommisionen om adekvat skyddsnivå har mottagaren alltid ingått avtalsvillkor som säkerställer att mottagaren upprätthåller en skyddsnivå jämförbar med EU/EES. FirstVets personuppgiftsbiträden i USA är certifierade enligt samarbetet Privacy Shield.

5.

Bevarande av personuppgifter

5.1.

Personuppgifter bevaras så länge som är nödvändigt för att uppfylla de ändamål som beskrivits ovan. Det betyder att de flesta personuppgifter om dig kommer att raderas automatiskt efter det att en lagstadgad arkiveringstid har löpt ut eller ditt konto hos FirstVet inaktiverats.

5.2.

FirstVet bevarar uppgifter som förekommer i journaler i fem år från det att den sista uppgiften förts in i journalen.

5.3.

FirstVet är skyldigt enligt bokföringslagen (1999:1078) att bevara vissa personuppgifter, ex. de som förekommer i fakturor och liknande bokföringsunderlag, i sju år. Personuppgifter som bevaras för bokföringsändamål kommer bara att användas för det syftet.

5.4.

Uppgifter om dig som kopplas till ditt användarkonto på FirstVet.com kommer att bevaras så länge ditt konto är öppet. Du kan välja att stänga ned ditt konto och FirstVet kommer då att radera dina uppgifter när de inte behöver bevaras för andra syften, som beskrivits ovan.

6.

Gallring av personuppgifter

6.1.

Personuppgifter gallras eller avpersonifieras när uppgifterna inte längre behöver bevaras. Med avpersonifieras menas att uppgifterna inte längre kan användas för att identifiera en person.

6.2.

Innan uppgifterna används som underlag för statistik och produktutveckling avpersonifieras de och aggregeras, vilket betyder att de inte längre kan kopplas till dig, vare sig av FirstVet eller av någon annan. Informationen innehåller då inte längre personuppgifter.

6.3.

När FirstVet utför en gallring av personuppgifter kan denna inte återkallas/återskapas och när gallringen utförts kan ingen person längre associeras med den information som återstår.

7.

Informationssäkerhet

7.1.

FirstVet vidtar som personuppgiftsansvarig lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas i enlighet med avsnitt 2 av Dataskyddsförordningen. FirstVet har särskilda interna riktlinjer och processer för att hantera frågor om informationssäkerhet och för att förhindra och upptäcka läckor. Personuppgifter gallras eller avpersonifieras när uppgifterna inte längre behöver bevaras. Med avpersonifieras menas att uppgifterna inte längre kan användas för att identifiera en person.

7.2.

Om dina personuppgifter omfattas av en inträffad säkerhetsincident (så kallad ”personuppgiftsincident”) kommer FirstVet att kontakta dig i enlighet med Dataskyddsförordningen.

8.

Cookies

8.1.

På FirstVet hemsida används cookies. Cookies är små textfiler som lagras på besökarens dator och som gör det möjligt att följa vad besökaren gör på hemsidan.

8.2.

Det finns två typer av cookies:

 1. En permanent cookie som ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid.
 2. En sessionscookie som lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en hemsida. Sessionscookies försvinner när du stänger din webbläsare.
8.3.

FirstVet använder cookies för att firstvet.com ska fungera, för statistik och i syfte att möjliggöra annonsering. firstvet.com innehåller cookies som noterar ditt besök till hemsidan för att genomföra annonsering på andra hemsidor.

8.4.

Ingen identifikationsinformation, som e-post eller namn, sparas om besökare genom cookies.

8.5.

Besökaren kan välja att inte acceptera cookies genom att stänga av cookies i sin egen webbläsares säkerhetsinställningar.

8.6.

Besökaren kan även ställa in webbläsaren så att han eller hon får en fråga varje gång webbplatsen försöker placera en cookie på besökarens dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information om detta.

8.7.

Post- och telestyrelsen, som är tillsynsmyndighet på området, lämnar ytterligare information om cookies på sin webbplats (http://www.pts.se/).

9.

Din journal

9.1.

FirstVets användare har möjlighet att själva läsa och ta del av sina djurs journalhandlingar. På ditt användarkonto kan du själv logga in, se dina besök och veterinärens slutsatser, diagnoser och eventuella remisser.

10.

Dina rättigheter

10.1.

Du har rätt att utan kostnad återkalla samtycke till en viss behandling utan att detta påverkar lagligheten av behandlingen innan återkallandet. Du kan exempelvis ha valt att samtycka till att FirstVet kontaktar dig med nyhetsbrev och andra utskick. Du kan då välja att avregistrera dig genom att följa en länk i dessa utskick.

10.2.

Du har rätt att begära att behandlingen begränsas till lagring och att invända mot behandlingen.

10.3.

Du har även rätt att begära ett registerutdrag, i elektroniskt format eller på papper. FirstVet kommer att sammanställa information om hur dina personuppgifter behandlas och skicka denna till dig, normalt sett inom en månad.

10.4.

Du har rätt att begära att FirstVet rättar personuppgifter som du anser är felaktiga och att komma in med kompletterande personuppgifter (i särskilda fall) om du anser att de personuppgifter FirstVet har behandlat har gett en felaktig bild av dig.

10.5.

Du har rätten att begära att FirstVet raderar dina personuppgifter. FirstVet kommer då att radera personuppgifter som FirstVet inte måste bevara för att uppfylla rättsliga förpliktelser. FirstVet kommer också att fortsätta behandla personuppgifter i vissa andra fall, bland annat när personuppgifter måste behandlas för att uppfylla ett avtal med dig. FirstVet kommer alltid att bemöta dig och förklara sin syn på vilka personuppgifter som FirstVet har rätt att fortsätta behandla.

10.6.

Du har alltid rätten att inge klagomål till tillsynsmyndigheten, Datainspektionen (under namnändring till Integritetsskyddsmyndigheten).

10.7.

Om du vill begära ett registerutdrag, återkalla ett samtycke eller rätta/radera en uppgift ber vi dig att vända dig till: info@firstvet.com

Integritetspolicy senast uppdaterad: 2018-05-21